Missie en visie

Missie

Vzw Cosmos heeft tot doel om in de gemeente Anderlecht, met focus op de wijk Kuregem, sociaal-culturele initiatieven te nemen op het gebied van welzijn, vorming en werkgelegenheid.

Zij zorgt ervoor dat ouderen en zorgbehoevenden  langer en kwaliteitsvol zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Zij organiseert daartoe lokale dienstencentra in het kader van het Vlaams Welzijns-decreet.

Zij stimuleert sociale contacten met buurtbewoners om het isolement van de bewoners, op de eerste plaats  de ouderen, te voorkomen of te doorbreken.

Zij ontwikkelt werkgelegenheidsprojecten waarbij vormings- en opleidingskansen aan laaggeschoolde werkzoekenden aangeboden worden zodat de tewerkstellingskansen verbeterd worden.

In het kader van levenslang leren ontwikkelt zij projecten die de maatschappelijke participatie bevorderen met het oog op een betere toegang tot  de arbeidsmarkt.

Zij neemt initiatieven om de sociale kwaliteit van de leefomgeving en de huisvesting van de bewoners te bevorderen.

Zij stimuleert de samenwerking en de netwerkvorming tussen de diverse gemeenschappen en generaties, in het bijzonder deze die een bijdrage leveren tot interculturele ontmoetingen, met respect voor de bestaande diversiteit.

Zij stelt haar bestaande en eventueel nieuw te verwerven infrastructuur, ter beschikking van de inwoners en de organisaties van Anderlecht, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ouderen en zorgbehoevenden, zodat deze activiteiten kunnen ontwikkelen die bijdragen tot ontmoeting en zelfontplooiing van de gebruikers.

De vereniging kan om deze doelstellingen te realiseren, alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar maatschappelijk doel.

Vzw Cosmos wil actief meewerken aan een authentieke pluralistische samenleving met respect en waardering voor ieders identiteit. De vereniging zal bovenstaande doelstellingen realiseren, in toepassing  van de principes en regels van de democratie en van het Europees verdrag van de mensenrechten.

Visie

Laagdrempelig werken

Iedereen is welkom in het Lokaal Dienstencentrum Cosmos. Lidmaatschap is onbestaand. Betalende activiteiten worden zo democratisch mogelijk gehouden rekening houdende met de financiële draagkracht van de gebruiker. Het onthaal van gebruikers is erop gericht, om het aanbod van diensten en activiteiten ook tot bij de meest zwakke inwoners van Kuregem te brengen. Mensen zonder wettig verblijf en mensen die op straat leven (daklozen), hebben als vanzelfsprekend hun plaats in het dienstencentrum. De nieuwe locatie zal rolstoeltoegankelijk zijn met een onthaal dat een centrale plek inneemt in het LDC wat de openheid naar de buurt versterkt.

Gelijke kansen

LDC Cosmos verwacht van de gebruikers en de bezoekers verdraagzaam te zijn ten opzichte van de andere. Geen enkele vorm van racisme en discriminatie wordt getolereerd in het dienstencentrum.

Interculturele ouderenzorg

Het aantal ouderen afkomstig uit migratie stijgt spectaculair in Brussel. De sector van de Lokale Dienstencentra dient dringend werk te maken van interculturele ouderenzorg. LDC Cosmos wil deze boot niet missen. Actief in één van de meest interculturele wijken van Brussel kiest LDC Cosmos voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen én meebouwen aan diezelfde samenleving. De basisbeginselen van de Vlaamse en Belgische maatschappij, nl. de grondwet en de democratische rechtstaat, vormen daarbij de hoekstenen waaraan niet geraakt wordt. Echter, het culturaliseren van alle maatschappelijke problemen - het strakke onderscheid tussen ‘wij’ (autochtonen) en ‘zij’ (allochtonen) - dient gestopt te worden. Naast ouderen afkomstig uit migratie dienen ook Belgische ouderen zich aan te passen aan het gegeven dat België een multiculturele samenleving is waar instellingen en structuren een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod dienen te creëren voor iedere burger -senior- ongeacht zijn/haar afkomst. Zo wordt de vicieuze cirkel van wederzijdse onbekendheid - geen vraag, geen aanbod, geen vraag - doorbroken. Ouderen afkomstig uit migratie zijn ook onze ouderen en hebben recht op zorg en op een volwaardige plaats in de samenleving. Onze ouderen kennis laten maken met interculturaliteit ter voorbereiding tot opname in ziekenhuis/rusthuis of de thuiszorg is ook belangrijk om levenscomfort te verhogen. De visie rond Interculturaliteit is dus tweeledig.

Empowerment via inspraak

LDC Cosmos gelooft in het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers, vrijwilligers en gebruikers. We vertrekken hierbij vanuit de competenties van de persoon en creëren groeikansen. We bieden zowel medewerkers als vrijwilligers een groeipad met vorming- en opleidingskansen aan. Medewerkers verhogen hierdoor hun tewerkstellingskansen bij uitstroom. Vrijwilligers en gebruikers geven extra zin aan hun leven en versterken hun ontwikkeling op persoonlijk en sociaal vlak.

Inspraak is een belangrijk gegeven in het dienstencentrum. LDC Cosmos beschikt over een centrumraad waar iedereen welgekomen is, waar de gebruikers informatie krijgen over de werking van het dienstencentrum én waar zij hun mening, opmerkingen, suggesties en andere info kunnen doorgeven. Er wordt rekening gehouden met het advies van de centrumraad.

Samenwerking via een sterke LDC sector en een inbedding in een lokale netwerking

Samenwerking: hierover is onduidelijkheid, tot hoever wordt dit gedragen door de rest van de algemene vergadering. De coördinatoren/ voorzitten zijn hiervan doordrongen, voor de rest blijft dit in het vage. Dit hangt voor ons samen met ‘netwerking’, het is voor ons groepje nog belangrijker dan fusie om zich in te bedden in de wijk  / Anderlecht (via samenwerking met Anderlechtse dienstencentra kunnen we wegen op het lokale beleid)

Een sterke sector ziet LDC Cosmos gerealiseerd worden vanuit een fusie tussen de verschillende lokale dienstencentra waarbij de eigenheid van elk lokaal dienstencentrum gerespecteerd wordt. Dit via een geleidelijk proces waarin ‘samenwerken’ centraal staat. Het BOD vervult daarin een centrale rol, stuurt dit proces mee aan en zal na de fusie een bovenlokale rol innemen. In dit kader ijvert LDC Cosmos mee voor een verdere clustering van bestaande diensten. Het uitbouwen van een sterke sector start in Anderlecht zelf. Via een sterke samenwerking tussen de 3 LDC’s  kunnen we immers wegen op het lokale beleid.

LDC Cosmos wil een actieve netwerker zijn in Kuregem, in Anderlecht en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Met diverse partners zetten we samenwerkingsverbanden op om de leef-baarheid in de buurt en de gemeente te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. LDC Cosmos toont haar engagement en empathie door te luisteren naar wat er in de wijk en in de gemeente leeft. LDC Cosmos gelooft sterk in de rol van het zorgknooppuntenoverleg om de zorgzelfstandigheid te vergroten. Als 1ste lijnorganisatie kunnen we immers de 2de lijn dichter bij de cliënt brengen. LDC Cosmos vervult dan ook een trekkersrol in het Anderlechtse Zorgknooppuntenoverleg.

Dynamisch

LDC Cosmos gelooft in de dynamiek van Brussel als kansen scheppend kader. We gaan proactief op zoek naar kansen en spelen er adhoc op in. We geloven in een actieve en ondernemende houding als voorwaarde tot succes. LDC Cosmos wil samen met collega Lokale Dienstencentra een innovator zijn op het ‘bevoegdhedenkruispunt’ waar welzijn, zorg, gezondheid, cultuur en grootstedelijk beleid elkaar kruisen.

Een eigen methodiek

Om bovenstaande missie te bereiken streeft het dienstencentrum een evenwicht na tussen gehanteerde methodieken uit de sector van het opbouwwerk en uit de zorgsector. We werken bottom-up en betrekken bij elke fase in het proces onze medewerkers en onze gebruikers. Het versterken van de autonomie en van de participatie van de inwoners van Anderlecht vormt het uitgangspunt.