Tewerkstelling

VZW Cosmos biedt, als erkend bedrijf in de sociale economie, opleidings- en tewerkstellingskansen aan in het kader van re-integratie projecten op de arbeidsmarkt. Deze situeren zich op de domeinen van keuken en horeca, onderhoud en logistiek, secretariaat en animatiewerking. In dit kader stellen we in vzw Cosmos 14 mensen in een Ecosocbaan (tijdelijke contracten van 2j voor mensen die 2j werkloos zijn én uitkeringsgerechtigd zijn) en 12 mensen als Art 60 (mensen die een leefloon krijgen van het OCMW) te werk. Instructeurs en jobcoach zorgen voor begeleiding op de werkvloer en, i.s.m. de daartoe bevoegde diensten,  voor de uitstroom van deze werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt.

Momenteel heeft vzw Cosmos volgende vacante betrekkingen :

ZAKELIJK DIRECTEUR POUTREL

Vacature zakelijk directeur POUTREL – voltijds contract onbepaalde duur

POUTREL is een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw), en realiseert haar missie aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. De buurtwerkingen hebben een bijzondere aandacht voor (kwetsbare) Brusselse ouderen.

POUTREL is actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van medewerkers in inschakelingstrajecten te ontwikkelen. POUTREL ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar. Hiervoor kan POUTREL rekenen op een gemotiveerd team, dat op een participatieve en democratische manier betrokken wordt bij het uitvoeren van deze missie.

Gezocht profiel

POUTREL is op zoek naar een getalenteerde zakelijk directeur om de dienst boekhouding, financiën en administratie van POUTREL te leiden.

Jouw job betreft hoofdzakelijk volgende resultaatsgebieden:

– Je bent verantwoordelijk voor alle aangelegenheden in verband met de financiering en investeringen van de vzw’s:

o je beheert de budgetten en financiële verrichtingen (rekeningorganisatie, kasstroommonitoring, liquiditeitsplanning en -beheersing, risicobeheer) om de strategische en operationele doelen te bereiken, terwijl natuurlijk ook de financiële en operationele gezondheid van de vzw’s gegarandeerd wordt;

o Je volgt de strategische plannen van de vzw’s in financiële termen op;

o Je zorgt voor transparantie in de financiële verrichtingen en zorgt dus voor een heldere rapportering voor de directie en RvB en voor belasting- en auditinstanties;

o Je bent verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige activiteiten, je zorgt voor tijdige en nauwkeurige financiële overzichten, en houdt toezicht op de boekhouding. Je stelt ook de jaarrekening en balans van de vzw’s op aan het einde van het boekjaar. Je werkt hiervoor samen met een externe boekhouder.

o Je verzorgt de financiële rapportage in het kader van regelgeving van subsidiërende instanties (o.m. financiering in het kader van SDO, VGC, projecten, Sociale Maribel, etc.) en de opvolging van de uitbetaling van subsidies (binnen juiste termijnen), controleren van opgestelde schuldvorderingen en zorgt voor de correcte toewijzing van subsidies.

– Als verantwoordelijke van de dienst administratie ontwikkel, implementeer en onderhoud je procedures, richtlijnen en afspraken teneinde een efficiënte, nauwkeurige en moderne (algemene en HR) administratie te waarborgen

– In overleg en volgens de fasering van het implementatieproces zal je verder aan de slag gaan met de uitbouw van de zakelijke pool

Vereiste kerncompetenties

Flexibiliteit: je handelt doelmatig door je aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

Klantgerichtheid: onderzoeken van wensen en behoeften van de organisatie en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van POUTREL

Resultaatgerichtheid en eigenaarschap: focus op resultaat en tijdslijnen. Je neemt daar ook de verantwoordelijkheid voor op.

Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties

Financiële planning, financieel beheer en analyses, boekhoudkennis

Coachend leiding geven: stimuleren, ontwikkelen en motiveren van anderen

Je hebt goede kennis van Microsoft Office

Je hebt goede kennis van Nederlands en Frans

Troef: (basis)kennis van Exact Online

Plaats in de organisatie

POUTREL omhelst een ploeg van om en beide 110 personeelsleden, zowel in vast, tijdelijk als ter beschikking gesteld dienstverband. Je bent leidinggevende van het zakelijk team dat (deels) gedecentraliseerd werkt, en is samengesteld uit 4 vaste medewerkers. Een aantal tijdelijke medewerkers (administratie en onthaal) in de deelwerkingen kunnen op de expertise en ondersteuning van de zakelijke pool beroep doen.

Je werkt nauw samen met de algemeen directeur.

Standplaats: Marcqstraat 25 1000 Brussel

POUTREL biedt je

POUTREL biedt je een voltijdse functie en een salaris conform het barema L1 van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 3433 euro bruto –15 jaar anciënniteit: 4815 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.

Je hebt recht op 20 dagen wettelijk verlof (indien opgebouwde rechten) en een forfaitair aantal dagen bijkomend verlof die worden toegekend ter compensatie van je flexibiliteit. De arbeidsduurwetgeving is op deze functie niet van toepassing.

Selectieprocedure Je CV en motivatiebrief zijn welkom en mogen gericht worden aan met als vermelding ‘sollicitatie zakelijk directeur POUTREL’.

De selectieprocedure bestaat uit een screening van CV en motivatie, een mondeling interview, en een praktische proef.

Voor meer info over de vacature kan je contact opnemen met Karen De Clercq, via bovenvermeld mailadres of 02/889 00 80.

Een aanwerving wordt voorzien in het najaar, dit is flexibel. Kandidaturen zullen worden behandeld in de volgorde zoals ze binnenkomen.

Meer info over de POUTREL-organisaties:

 

http://www.ld3.be

 

http://www.cosmosvzw.be/

http://www.deharmonie.be/

http://www.bricoteam.brussels/nl/