Tewerkstelling

VZW Cosmos biedt, als erkend bedrijf in de sociale economie, opleidings- en tewerkstellingskansen aan in het kader van re-integratie projecten op de arbeidsmarkt. Deze situeren zich op de domeinen van keuken en horeca, onderhoud en logistiek, secretariaat en animatiewerking. In dit kader stellen we in vzw Cosmos 14 mensen in een Ecosocbaan (tijdelijke contracten van 2j voor mensen die 2j werkloos zijn én uitkeringsgerechtigd zijn) en 12 mensen als Art 60 (mensen die een leefloon krijgen van het OCMW) te werk. Instructeurs en jobcoach zorgen voor begeleiding op de werkvloer en, i.s.m. de daartoe bevoegde diensten,  voor de uitstroom van deze werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt.

Momenteel heeft vzw Cosmos volgende vacante betrekkingen :

Vacature chef kok-instructeur (m/v/x) vzw Cosmos (deel van Poutrel)

voltijds contract onbepaalde duur 100% in geco-statuut Tewerkstellingsplaats: Jorezstraat 21 te 1070 Bxl

Vzw Cosmos maakt integraal deel uit van POUTREL, een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw) die haar missie realiseert aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra: Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. De buurtwerkingen hebben een bijzondere aandacht voor (kwetsbare) Brusselse ouderen.

 

POUTREL is actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van medewerkers in inschakelingstrajecten te ontwikkelen. POUTREL ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar. Hiervoor kan POUTREL rekenen op een gemotiveerd team, dat op een participatieve en democratische manier betrokken wordt bij het uitvoeren van deze missie.

 

Voor haar buurtrestaurant Cosmos, gelegen in de Kuregemwijk te Anderlecht, is Poutrel op zoek naar een voltijds kok-instructeur die in aanmerking komt voor het geco-statuut.

In het buurtrestaurant Cosmos werken naast de chef kok-instructeur nog 6 keukenmedewerkers in de keuken, allen volgen een traject met als doel professionele inschakeling en stromen na min 1 en max 4j door naar de arbeidsmarkt. De interne opleiding wordt georganiseerd samen met CVO Brussel. Buurtrestaurant Cosmos biedt een gevarieerde menukaart aan, ontvangt op weekdagen ‘s middags tussen de 30 en 60 klanten en verzorgt eveneens tussen de 30 en 60 take-away maaltijden (individueel en in bulk) per dag.  In de nabije toekomst zal bekeken worden of het buurtrestaurant ook op zaterdag en/of minstens 1 avond per week open kan zijn.

 

Hoe ziet je functie eruit? 

 • Begeleiden en motiveren van de medewerkers in het inschakelingstraject
  • Overbrengen van arbeidsattitude (aan- en afwezigheden, stiptheid, hygiëne, collegia-liteit, respect hiërarchie en motivatie)
  • Aanleren van technische vaardigheden, keukentechnieken en productkennis
  • Aanleren van klantvriendelijkheid
  • Uitleggen van materiaal en uitrusting
  • Stimuleren van de Nederlandse taal
  • Leren rekenen met keukeneenheden
  • Leiding geven aan de werkzaamheden (dagelijkse productieproces in de keuken): bereidingen à la carte, dagschotels, snacks, pasta’s broodjes.
 • Organisatie en dagelijks beheer van interne (voor partners in huis, personeel) en externe leveringen (take away en cateringopdrachten) in combinatie met de restaurantwerking.
 • Organisatie warme en koude  keuken
 • Oplossen van problemen en inspringen waar nodig
 • Zorgen voor efficiënte werkvoortgang
 • Bestendiging en opvolging van bestaande HACCP procedures, opstellen onderhoudsplan
 • Bewaren van evenwicht tussen foodcost en verkoopprijs
 • Werken volgens duurzaamheidsprincipes

 

Communicatie

 • Organisatie van overlegmomenten met het keukenteam v/h buurtrestaurant
 • Deelname aan personeelsvergaderingen en overlegmomenten
 • Contacten onderhouden met leveranciers

 

Administratie

 • Opstellen van menu’s, plaatsen van bestellingen bij leveranciers, stockbeheer
 • Input bij offertes in samenspraak met de horecaverantwoordelijke Poutrel

 

Personeelsbeheer

 • Coördinatie personeelsplanning van de keuken
 • Maandelijks doorgeven en controle van de prestaties van het keukenteam
 • Verlofopvolging en planning van het team
 • Evaluatiegesprekken met de leden van het keukenteam samen met de trajectbegeleider
 • In kaart brengen van de competenties van de medewerkers in traject

 

Minimum voorwaarden:

 • A2-diploma kok of gelijkwaardig door ervaring
 • Goede kennis Nederlands en Frans zowel mondeling als schriftelijk
 • Goede computerkennis (Word, Excel,..)
 • Avond- en weekendwerk
 • Uitstekende kennis van hygiëne- en netheidsnormen (HACCP)
 • Voeling hebben met laaggeschoolde werkzoekenden
 • Horeca-ervaring of opleiding
  • Rijbewijs B (pluspunt)

 

Plaats in de organisatie 

Je maakt deel uit van het Cosmosteam en werkt nauw samen met de centrumverantwoordelijke van Cosmos die jouw rechtstreekse verantwoordelijke is. Zelf geef je leiding aan de keukenmedewerkers actief in het buurtrestaurant van Cosmos. De horeca-verantwoordelijke van Poutrel werkt ondersteunend. Je maakt deel uit van een organisatie die ongeveer 110 medewerkers tewerkstelt.

 

Aanbod 

Vzw Cosmos biedt een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur, in Gecostatuut, met 01.11.2023 als vroegste startdatum. Verloning volgens het paritair comité 329.01 (socio culturele sector) barema B1C met max 15j anciënniteit.

 

Procedure 

De selectieprocedure bestaat een mondeling gesprek en een praktische proef.

Je CV en sollicitatiebrief mogen verzonden worden aan tegen ten laatste 01.11.2023, met als onderwerp ‘vacature kok instructeur Cosmos’. Vacatures die ons vroeger bereiken dan de vermelde datum, zullen vroeger behandeld worden. Bezorg eveneens je A6-attest (te bekomen bij Actiris), dat attesteert dat je in aanmerking komt voor een geco-contract. Je kan dit bekomen via je aanwervingsconsulent.

 

Voorwaarden geco-contract:

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat of één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent of

reeds werken binnen een GECO-contract.

Info : Meer inhoudelijke info via Mark D’Hondt via 02 527 89 73 of 0473 79 93 14.

ZAKELIJK DIRECTEUR POUTREL

Vacature zakelijk directeur POUTREL – voltijds contract onbepaalde duur

POUTREL is een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw), en realiseert haar missie aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. De buurtwerkingen hebben een bijzondere aandacht voor (kwetsbare) Brusselse ouderen.

POUTREL is actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van medewerkers in inschakelingstrajecten te ontwikkelen. POUTREL ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar. Hiervoor kan POUTREL rekenen op een gemotiveerd team, dat op een participatieve en democratische manier betrokken wordt bij het uitvoeren van deze missie.

Gezocht profiel

POUTREL is op zoek naar een getalenteerde zakelijk directeur om de dienst boekhouding, financiën en administratie van POUTREL te leiden.

Jouw job betreft hoofdzakelijk volgende resultaatsgebieden:

– Je bent verantwoordelijk voor alle aangelegenheden in verband met de financiering en investeringen van de vzw’s:

o je beheert de budgetten en financiële verrichtingen (rekeningorganisatie, kasstroommonitoring, liquiditeitsplanning en -beheersing, risicobeheer) om de strategische en operationele doelen te bereiken, terwijl natuurlijk ook de financiële en operationele gezondheid van de vzw’s gegarandeerd wordt;

o Je volgt de strategische plannen van de vzw’s in financiële termen op;

o Je zorgt voor transparantie in de financiële verrichtingen en zorgt dus voor een heldere rapportering voor de directie en RvB en voor belasting- en auditinstanties;

o Je bent verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige activiteiten, je zorgt voor tijdige en nauwkeurige financiële overzichten, en houdt toezicht op de boekhouding. Je stelt ook de jaarrekening en balans van de vzw’s op aan het einde van het boekjaar. Je werkt hiervoor samen met een externe boekhouder.

o Je verzorgt de financiële rapportage in het kader van regelgeving van subsidiërende instanties (o.m. financiering in het kader van SDO, VGC, projecten, Sociale Maribel, etc.) en de opvolging van de uitbetaling van subsidies (binnen juiste termijnen), controleren van opgestelde schuldvorderingen en zorgt voor de correcte toewijzing van subsidies.

– Als verantwoordelijke van de dienst administratie ontwikkel, implementeer en onderhoud je procedures, richtlijnen en afspraken teneinde een efficiënte, nauwkeurige en moderne (algemene en HR) administratie te waarborgen

– In overleg en volgens de fasering van het implementatieproces zal je verder aan de slag gaan met de uitbouw van de zakelijke pool

Vereiste kerncompetenties

Flexibiliteit: je handelt doelmatig door je aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

Klantgerichtheid: onderzoeken van wensen en behoeften van de organisatie en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van POUTREL

Resultaatgerichtheid en eigenaarschap: focus op resultaat en tijdslijnen. Je neemt daar ook de verantwoordelijkheid voor op.

Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties

Financiële planning, financieel beheer en analyses, boekhoudkennis

Coachend leiding geven: stimuleren, ontwikkelen en motiveren van anderen

Je hebt goede kennis van Microsoft Office

Je hebt goede kennis van Nederlands en Frans

Troef: (basis)kennis van Exact Online

Plaats in de organisatie

POUTREL omhelst een ploeg van om en beide 110 personeelsleden, zowel in vast, tijdelijk als ter beschikking gesteld dienstverband. Je bent leidinggevende van het zakelijk team dat (deels) gedecentraliseerd werkt, en is samengesteld uit 4 vaste medewerkers. Een aantal tijdelijke medewerkers (administratie en onthaal) in de deelwerkingen kunnen op de expertise en ondersteuning van de zakelijke pool beroep doen.

Je werkt nauw samen met de algemeen directeur.

Standplaats: Marcqstraat 25 1000 Brussel

POUTREL biedt je

POUTREL biedt je een voltijdse functie en een salaris conform het barema L1 van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 3433 euro bruto –15 jaar anciënniteit: 4815 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.

Je hebt recht op 20 dagen wettelijk verlof (indien opgebouwde rechten) en een forfaitair aantal dagen bijkomend verlof die worden toegekend ter compensatie van je flexibiliteit. De arbeidsduurwetgeving is op deze functie niet van toepassing.

Selectieprocedure Je CV en motivatiebrief zijn welkom en mogen gericht worden aan met als vermelding ‘sollicitatie zakelijk directeur POUTREL’.

De selectieprocedure bestaat uit een screening van CV en motivatie, een mondeling interview, en een praktische proef.

Voor meer info over de vacature kan je contact opnemen met Karen De Clercq, via bovenvermeld mailadres of 02/889 00 80.

Een aanwerving wordt voorzien in het najaar, dit is flexibel. Kandidaturen zullen worden behandeld in de volgorde zoals ze binnenkomen.

Meer info over de POUTREL-organisaties:

 

http://www.ld3.be

 

http://www.cosmosvzw.be/

http://www.deharmonie.be/

http://www.bricoteam.brussels/nl/

 

GEBOUWBEHEERDER POUTREL

Vacature gebouwbeheerder (m/v/x) POUTREL

voltijds contract onbepaalde duur 60%

 

POUTREL is een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw), en realiseert haar missie aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. De buurtwerkingen hebben een bijzondere aandacht voor (kwetsbare) Brusselse ouderen.

POUTREL is actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van medewerkers in inschakelingstrajecten te ontwikkelen. POUTREL ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar. Hiervoor kan POUTREL rekenen op een gemotiveerd team, dat op een participatieve en democratische manier betrokken wordt bij het uitvoeren van deze missie.

Hoe ziet de functie eruit?

Voor deze functie is POUTREL op zoek naar een deeltijdse medewerker (60% met uitbreiding mogelijk naar 80% – 100% vanaf 2025), die het beheer en de ontsluiting van de POUTREL-infrastructuur wenst te professionaliseren. Dit omvat onder meer volgende taken:

– Je bent verantwoordelijk voor het preventief onderhoud van de 8 verschillende POUTREL-sites

o Opmaak inventaris

o Opmaak technisch onderhoudsplan en regelmatige preventieve interventies bv. controle veiligheidsinstallaties op de respectievelijke sites (o.a. noodverlichting, brandalarm, nooduitgangen, publieksveiligheid, keuringen)

o Coördinatie van (grote) herstellings- of onderhoudswerken

o Opmaak handleidingen en vorming van personeel (brandveiligheid en evaluatie-oefeningen, alarmsystemen etc.)

o Beheer onderhoudscontracten (alarm, onderhoud groendak, ventilatie, lift, etc.)

– Je bent de interne preventieadviseur voor de POUTREL-organisaties (met de hulp van een andere collega), of bent gemotiveerd om een opleiding te volgen

– Je bent de verantwoordelijke van de schoonmaakploeg (8 medewerkers in een inschakelingstraject) actief op de verschillende sites: jij stuurt aan, maakt de planning, op, overlegt met de instructeur

Wie zoeken we?

Als gebouwbeheerder van Poutrel

– Weet je algemene technische kennis te combineren met (kennis van) preventief beleid en/of ben je bereid om er meer over te leren

– Kan je goed plannen en organiseren (prioriteiten kunnen stellen, goed timemanagement, overzicht bewaren)

– Ben je enthousiast, flexibel en polyvalent

– Heb je stevige administratieve skills

– Heb je voorafgaandelijke relevante ervaring (minstens 1 jaar)

– Heb je bij voorkeur een eerste ervaring als leidinggevende

Plaats in de organisatie

Je bent deel van de Bricoteam-ploeg (klus- en facilitydienst), en werkt nauw samen met de teamverantwoordelijke. Je maakt deel uit van een organisatie die ongeveer 110 medewerkers tewerkstelt.

Je plaats van tewerkstelling is Gaucheretstraat 164 1030 Schaarbeek.

Aanbod

POUTREL biedt een halftijds contract van onbepaalde duur, met 1.01.2024 als startdatum. Verloning varieert tussen 2961 EUR (5 jaar anciënniteit) en 3705 (15 jaar anciënniteit) voor een voltijdse tewerkstelling.

Procedure

De selectieprocedure bestaat een mondeling gesprek en een praktische proef. CV en sollicitatiebrief mogen verzonden worden aan Karen De CLERCQ () tegen ten laatste 1.11.2023, met als onderwerp ‘vacature gebouwbeheerder’.

Vacatures die ons vroeger bereiken dan de vermelde datum, zullen vroeger behandeld worden.

Info

Voor verdere inhoudelijke info kan je contact opnemen met Ingrid ().

Voor info in verband met loon- en arbeidsvoorwaarden kan Karen gecontacteerd worden (). Het generieke competentieprofiel kan hier gevonden worden: Competent (vdab.be)

Voor meer info over de POUTREL-organisaties:

http://www.ld3.be

http://www.bricoteam.brussels

http://www.cosmosvzw.be

http://www.deharmonie.be